AUKŠTA PASLAUGŲ KOKYBĖ JŪSŲ PRIORITETAS?

MUMS PAKELIUI
 

DOKUMENTAI HIGIENOS PASUI

Įstaiga, ketinanti teikti ASP (Asmens sveikatos priežiūros) paslaugas ar PASP (Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros) paslaugas, licenciją išduodančiai institucijai be kitų reikalingų dokumentų turi pateikti patalpų, kuriose ketinama teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, leidimą - higienos pasą. Leidimas - Higienos pasas patvirtina, kad patalpos atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus, kurie teisės aktais nustatyti Jūsų įstaigos pasirinktai Asmens sveikatos priežiūros veiklai ar Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros (PASP)  veiklai.

Pravartu pasidomėti patalpų atitikimu reikalavimams prieš jas įsigyjant/ nuomojant, išsiaiškinti patalpų naudojimo paskirtį ir galimybę ją pakeisti.  Skirtingoms sveikatos priežiūros veikloms valstybė nustatė skirtingus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus  patalpų kiekiui, plotui, vėdinimui, apšvietimui bei numatė privalomus veiklai specialistų bei medicinos priemonių sąrašus. MB KANTANTA specialistai pasirengę konsultuoti Jus dėl  patalpų tinkamumo numatytai veiklai bei kaip pasirengti NVSC vizitui pateikus paraišką gauti Leidimą - higienos pasą.

Kitas žingsnis siekiant gauti patalpų Leidimą - Higienos pasą – aprašyti infekcijų kontrolės procesus ir parengti Infekcijų kontrolės procedūrų aprašų vadovą  bei kitus dokumentus numatytus teisės aktuose. 

Medicinos auditoriai, atstovaujantys MB Kantanta - konsultuoja tiek vertinant patalpų tinkamumą sveikatos priežiūros veiklai, tiek rengiant dokumentus Leidimui-  Higienos pasui gauti.